image1 image2 image3 image4 image5


Ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγα και λάρυγγα με παιδιατρικό άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο και video-καταγραφή